Giấy chứng nhận hợp lệ

Giấy chứng nhận này hợp lệ với các thông tin sau.

Học viên:
Ngày:
Lớp học trực tuyến:

Sales Campaign

Sales Campaign

We have a sales campaign on our promoted courses and products. You can purchase 150 products at a discounted price up to 50% discount.